Vastuullisuus Vetcaressa

Vastuullisuus Vetcaressa

"Kehittämällä uusia eläinten hyvinvointia tukevia tuotteita ja lääkkeitä, voimme tarjota mahdollisuuden yhä suuremmalle joukolle asiakkaitamme pitää parempaa huolta eläimistä, ihmisistä, ympäristöstä ja yrityksistä. Olemme vakuuttuneita, että meillä on mahdollisuus ja velvollisuus tarjota osaamistamme mahdollisimman laajalle joukolle asiakkaita. Uskomme, että teoillamme on merkitystä."

Mallinnamme vastuullisuutta YK:n 17:ta vastuullisuusperiaatteeseen perustuvan A3P-mallin
mukaisesti: Animal, People, Planet ja Profit.

Vetcare sustainability A3P Animals
Animal

Vetcare sustainability A3P People
People

Vetcare sustainability A3P Planet
Planet

Vetcare vastuullisuus profit
Profit

Kannamme sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vastuumme, varmistamme eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin ja pyrimme kannattavaan ja hyvinvoivaan liiketoimintaan, jonka avulla takaamme työpaikkoja ja hyvinvointia myös tuleville sukupolville.

Vastuullisuuden päätavoitteet Vetcaressa

Päätavoitteemme on tukea omilla vastuullisuustoimillamme Suomen hallitusohjelman (2019) ilmastotavoitteita ja Suomen hiilineutraalisuuden toteutumista vuoteen 2035 mennessä. 

Vuonna 2025 astumme kokoluokkamme puolesta Corporate Sustainability Reporting -direktiivin piiriin. Tällöin meillä on velvollisuus raportoida entistä läpinäkyvämmin vastuullisuustoiminnoistamme. Lisäksi tuotantoketjumme kautta joudumme osittaisen raportointivelvollisuuden piiriin jo vuonna 2024, kun toimitamme jakelijoillemme omien tuotteidemme hiilijalanjälkiarvot heidän raportointiaan varten. Tätä työtä varten on tällä hetkellä käynnissä hanke.

Vetcaren vastuullisuuden linjaukset

Luotettavuus ja vastuullinen toiminta ovat Vetcaren ytimessä. Suomalaisena eläinlääkeyhtiönä
toiminnan eettisyys näkyy halunamme parantaa eläinten ja niiden omistajien hyvinvointia ja
tarjota markkinoille entistä parempia tuotteita hyvinvoinnin tueksi.

Arvioimme toimintamme eettisyyttä ja vastuullisuutta kaikissa toiminnoissamme:

  • Teemme jatkuvaa tuotekehitystä ja tutkimusta esimerkiksi antibioottiresistenssin, koiran rauhoituksen ja kivunlievityksen osalta. Tunnistamme antibioottiresistenssin uhat ja teemme jatkuvasti töitä sen eteen.

  • Tuemme suomalaisten yliopistojen tutkimus- ja kehitystyötä ja osallistumme aktiivisesti esimerkiksi erilaisiin tuotantoeläinten hyvinvointitutkimuksiin sekä ”One Health” ohjelmaan. Uskomme, että hyvinvoivien eläinten takaa löytyy aina hyvinvoivat ihmiset.

  • Käytämme alan asiantuntijoiden koulutuksen vuosittain 2 % rahaa liikevoitostamme.

  • Pyrimme minimoimaan toimintamme ympäristövaikutuksia optimoimalla tuotantoa, pakkaamista, logistiikkaa, matkustamista ja hyödyntämällä digitalisaatiota.

  • Tuemme osaltamme Suomen hallitusohjelman (2019) ilmastotavoitteita ja Suomen hiilineutraalisuuden toteutumista vuoteen 2035 mennessä. Selvitämme parhaillaan toimintamme ja tuotantoketjumme hiilijalanjälkeä ja etsimme aktiivisesti mahdollisuuksia hiilijalanjälkemme pienentämiseen lääketurvallisuutta vaarantamatta.

Vastuullisuus ja raportointi ovatkin siis kaiken toimintamme ytimessä. Toimialamme korkea
säätely edellyttää toiminnan ja tuotantoketjujen läpinäkyvyyttä, arviointia ja raportointia.
Teemme tuotantoketjumme jatkuvaa vastuullisuuskartoitusta, riskianalyysiä ja
laadunvarmistusseurantaa, puutumme mahdollisiin poikkeamiin heti ja raportoimme ne.

Lue lisää: Eläinlääkeyrityksen laatujohtajan työpöydällä on rekallinen papereita

Lisäksi harjoittelemme vuosittain lääkkeiden takaisinvetoa ja arvioimme säännöllisesti tuotteitamme valmistavien tehtaiden toiminnan laatua ja luotettavuutta.

Lue lisää: Kolmiulotteinen laatukäsite eläinlääkeyrityksessä

Vetcare vastuullisuus YK terveys

Antibioottiresistenssi

Teemme jatkuvasti konkreettisia toimenpiteitä antibioottiresistenssin torjumiseksi mm. lääkekehityksen, koulutuksen ja vaihtoehtoisten hoitojen saralla. Esimerkkinä kehittämämme kapeakirjoinen antibioottivalmiste nautojen utaretulehduksen hoitoon. Utaretulehdus on lypsylehmien yleisin antibioottihoitoa vaativa sairaus ja kapeakirjoisten antibioottien käyttö laajakirjoisten sijaan on merkittävimpiä toimia antibioottiresistenssin torjunnassa. Lääke on noussut pohjoismaissa markkinajohtajaksi ja vaikuttaa merkittävästi resistenssin torjunnassa.

Lue lisää: Antibioottien liikakäyttö kuriin suomalaisella tuotekehitystoiminnalla

Vetcare vastuullisuus YK innovaatiot

Yliopistoyhteistyö ja tutkimus

Investoimme vuosittain merkittävän osan liikevaihdostamme tutkimus- ja kehitystyöhön, jonka tavoitteena on löytää entistä täsmällisempiä ja tehokkaampia lääkkeitä, entistö pienemmillä sivuvaikutuksilla. Tutkimusten osalta teemme tiivistä yhteistyötä yliopistojen kanssa. Yksi merkittävä yhteistyön muoto on Helsingin yliopistossa tehtävä tieteidenvälinen One Health - tutkimus, joka tarkastelee ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyttä ja hyvinvointia yhtenä kokonaisuutena. Tämä yhteistyö kattaa muun muassa rahoituksen tutkimus- ja kehityshankkeille sekä lahjoitukset yliopistojen tueksi. Tällä tavoin voimme tukea uusien innovaatioiden syntymistä ja alan kehitystä.

Lue lisää: Vetcare Oy:n lahjoitus Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle eläinlääkärien erikoistumiskoulutukseen

Vetcare vastuullisuus YK terveys

Koirien rauhoitus

Tunnistamme eläinlääketieteestä ja sen käytänteistä ongelmakohtia ja pyrimme kehittämään niihin ratkaisuja. Tästä esimerkkinä olemme yhteistyössä Helsingin Yliopiston kanssa kehittäneet uudenlaisen koirien rauhoitteen pienimuotoisiin toimenpiteisiin. Lääke lanseerattiin vuonna 2022. Rauhoitteen aiheuttama sydämen ja verisuonten rasite on pienempi tavalliseen rauhoitteeseen verrattuna, joka tekee toimenpiteestä turvallisemman sekä koiralle että hoitohenkilökunnalle.

Lue lisää: Vetcare ja Dechra tiedottavat: Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on myöntänyt myyntiluvan Zenalpha®-rauhoitteelle

Vetcare vastuullisuus YK tuotanto

Vastuullinen tuotevalikoima

Arvioimme valmistamiemme ja myymiemme lääkkeiden vastuullisuutta ja eettisyyttä ennen markkinoille saattamista. Otamme valikoimaamme vain kotimaisten mikrobisuositusten mukaisia mikrobilääkkeitä, olemme rajanneet laajakirjoisten antibioottien valikoimaamme ja lisänneet eläinten koulutusta ja hyvinvointia tukevia tuotteita valikoimaamme.

Vetcare vastuullisuus YK ilmastoteot

Lääkeainejäämät

Arvioimme jatkuvasti omien ja myymiemme massalääkkeiden lääkeainejäämiä ja niiden vaikutusta ympäristöön luonnollisen kiertokulun kautta. Pyrimme vähentämään lääkkeiden ympäristökuormaa ja olemme esimerkiksi kehittäneet entsyymivalmisteen (Antipen), joka pilkkoo utaretulehduksen hoidossa käytetyn penisilliinin jäämät hoidetun lehmän maidosta, jolloin myös hoidon ja varoajan aikana lypsetty maito voidaan turvallisesti hyödyntää vasikoiden ruokinnassa, ja täten välttää turhaa ympäristön kuormitusta.

Vetcare vastuullisuus YK koulutus

Eläinlääkäreiden hyvinvointi

Hyvinvoivien eläinten takana on aina hyvinvoiva ihminen. Tutkimusten mukaan eläinlääkäreiden kokema työperäinen stressi on valtaväestöä korkeammalla tasolla etenkin uran alkuvaiheessa, joka voi vaikuttaa jopa työmotivaatioon. Siksi tuemme eläinlääkäreiden työssäjaksamista nostamalla aiheen sisältöihimme sekä tukemalla alan koulutusta vuosittain käyttämällä 2 % liikevoitostamme koulutuksiin ja sponsorointiin.

Vetcare vastuullisuus YK:N manifestiTaloudellinen kasvu

Vastuullinen työnantaja

Työllistämme suoraan ja välillisesti merkittävän määrän alan ammattilaisia Suomessa. Pitkät työsuhteemme kertovat ihmisten sitoutuneisuudesta ja hyvistä työoloista. Tuemme henkilöstömme jatkuvaa kouluttautumista, seuraamme työhyvinvointia erilaisin kyselyin ja kehitämme kulttuuriamme arvojemme mukaisesti. Lisäksi olemme yhtiönä tarjonneet useimmille työntekijöillemme mahdollisuutta yhtiön omistusohjelmaan ja useimmat työntekijämme ovatkin yhtiön osakkaita. Vastuulliseen työnantajuuteen kuuluu myös taloudellinen vastuu. Maksamme veromme Suomeen ja pyrimme takaamaan terveen liiketoiminnan oikealla hinnoittelulla ja toiminnan optimoinnilla. Näin voimme tehdä hyvää myös huomenna ja tuleville sukupolville.

Vetcare Code of Conduct

Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja edellytämme tätä myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. Tätä tukiessamme olemme luoneet eettisen ohjeistuksen, jotta Vetcaren tavoitteet eläinten, ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin liittyen olisivat mahdollisimman selkeitä ja kiistattomia kaikille osapuolille.

Ohjeistuksemme koskee kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja edellytämme heiltä tämän ohjeistuksen toimintaperiaatteisiin sitoutumista. Tällä haluamme varmistaa hyvät, pitkäkestoiset, kannattavat ja tervepohjaiset suhteet jatkossa yhteistyökumppaneihimme.